หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน ลงชื่อรับอาวุธปืน (รับด้วยตัวเองเท่านั้น) วิธีการชำระเงิน หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ลงชื่อรับอาวุธปืน (รับด้วยตัวเองเท่านั้น)
สำหรับผู้ที่ต้องการรับอาวุธปืนด้วยตนเองเท่านั้น
 

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ ใบ ป.3
วันที่
เวลา

รายชื่อคนลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ / เวลา บัตรคิว
ไม่พบข้อมูล