หน้าหลัก ลงชื่อรับปืน ลงชื่อรับปืน (รับด้วยตัวเองเท่านั้น) ดาวน์โหลดเอกสาร หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงยุติธรรม วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฏร สำนักงานศาลยุติธรรม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมเจ้าท่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงพานิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิฐและสังคม กระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ลูกจ้างประจำของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสารักษาดินแดนประเภทประจำกอง และอาสาสมัครทหารพราน ครูอัตราจ้าง 4 ปี และผู้พิพากษาสมทบ
VIDEO
GALLERY